23

Analytické myslenie u zamestnancov zvyšuje šancu na kariérny posun

Analytické myslenie súvisí so schopnosťou zbierať a vyhodnocovať informácie, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia. Zamestnanci, ktorí majú tieto schopnosti, zvládnu rýchlo identifikovať problém, navrhnúť riešenie a zlepšiť celkovú produktivitu a úspech v tíme či spoločnosti. Uchádzači o prácu so silným analytickým úsudkom sú preto pre zamestnávateľa atraktívni.

U ľudí so silným analytickým myslením prevláda ľavá hemisféra, ktorá má na svedomí logiku a prevahu „rozumu“ nad zmyslami. Analyticky zmýšľajúci ľudia nepodliehajú svojim emóciám a často pracujú na pozíciách ako programátor, štatistik alebo notár. Avšak v prípade, že nemáš analytiku v génoch, existujú spôsoby, ako ju zlepšiť.

Čo je vlastne analytické myslenie?

Analytické schopnosti sa využívajú pri brainstormingu, pozorovaní, interpretácii údajov, integrácii nových informácií, teoretizovaní a rozhodovaní sa na základe viacerých dostupných faktorov a možností. Zamestnávatelia často preferujú zamestnancov so schopnosťou preskúmať problém a nájsť efektívne riešenie. Riešenia je možné dosiahnuť jasnými, metodickými prístupmi alebo kreatívnymi technikami. Toto môže ovplyvniť aj tvoj kariérny rast.

Vďaka analytickým schopnostiam teda pristupuješ k problémom racionálne a pri rozhodovaní sa neriadiš svojimi emóciami, ale logickým úsudkom. Ľudia so silným analytickým myslením k situácii pristupujú neosobne a s určitým odstupom. Práve vďaka tomu je ich konečné rozhodnutie objektívne, čo vnímajú zamestnávatelia mimoriadne pozitívne najmä v stresujúcom pracovnom prostredí alebo pri dôležitých projektoch.

Príklad, ako funguje analytické myslenie v praxi u nás

Príklad: Zákazník (poisťovňa) za nami prišiel po CR-close (deadline na zadávanie požiadaviek pre najbližšiu dodávku softvéru) s novým CR (change request – požiadavka na zmenu). Urgoval túto požiadavku, aby zmenu stihli nasadiť do produkcie v zákonom stanovenej lehote. Išlo o nové rozhranie (batch) na zautomatizovanie hlásení o poistencovi v rozvodovom konaní. Táto nová funkcionalita mala byť schopná identifikovať v databáze relevantných poistencov a vybrať údaje o rozvode a majetku poistenca, aby ich poisťovňa mohla prostredníctvom vygenerovaného súboru hlásiť ďalšej inštitúcii.

Vytvoriť batch je vždy komplexná a časovo náročná úloha. Na základe zákazníckej požiadavky sa modeluje nový procesný diagram a v rámci neho sa definujú logicky na seba nadväzujúce pravidlá, ktoré slúžia ako podklad k implementácii.

Ako prvé bolo potrebné vypracovať odhad nákladov, ktoré udávame v PT (človekodeň). Dodanie v požadovanej kvalite v najbližšej dodávke softvéru sme však nemali šancu stihnúť. Keďže sme mali proces rozvodového konania naimplementovaný a realizovateľný cez GUI (GUI – grafické užívateľské rozhranie), napadlo mi skúsiť zahrnúť vytváranie novo požadovaného súboru do tohto procesu.

Namiesto novej funkcionality pre automatizované vytváranie súboru prostredníctvom batch-u by sa v aplikácii do existujúceho rozvodového procesu pridalo nové pole, ktoré by slúžilo ako trigger na generovanie požadovaného súboru pre daného poistenca. Po opätovnej diskusii s vývojom sa toto riešenie ukázalo ako realizovateľné a odsúhlasil ho aj zákazník.

Následne bolo nutné pre-priorizovať CRs, ktoré mali byť obsahom najbližšej dodávky softvéru. Vyhodnotili sme, že ak presunieme dve menšie požiadavky na neskôr, môžeme v aktuálnej dodávke namiesto nich spracovať túto požiadavku. Zákazník bol nakoniec spokojný, lebo mohol uviezť zmenu do produkcie v zákonom stanovenej lehote.

Pri riešení problému sme tak zanalyzovali reálny stav situácie na základe pozorovania a vyhodnotenia všetkých dôležitých faktorov a posúdili sme realizovateľnosť samotnej požiadavky. Našu stratégiu sme museli niekoľkokrát meniť a adaptovať v snahe vyhovieť klientovi v uvedení zmeny do produkcie v zákonom stanovenej lehote. V závere sme ale prišli na spôsob, ako vyhovieť všetkým požiadavkám a dodať výsledok, s ktorým bol zákazník spokojný. A to všetko iba vďaka analytickému mysleniu.

Typy analytických schopností

Silno rozvinuté analytické myslenie má len málokto, no každý disponuje určitými analytickými schopnosťami. V rámci procesu uchádzania sa o prácu je potrebné v životopise vyzdvihnúť konkrétne analytické schopnosti v závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzaš. Týchto päť zručností by si mal určite spomenúť v prípade, že sú pre teba charakteristické. Práve ich uvedenie totiž môže rozhodnúť o tvojom budúcom zamestnaní.

Komunikácia

Ako sa hovorí, komunikácia predstavuje základ všetkého. V práci, ale aj bežnom živote je preto nevyhnutné byť efektívnym komunikátorom, aby si bol schopný prediskutovať vlastné nápady a návrhy spoločne so závermi a s odporúčaniami. Pred zamestnávateľom budeš pôsobiť sebavedomejšie a zároveň nadobudne dojem, že si si istý svojimi rozhodnutiami, čo zvýši tvoju hodnotu v pracovnom tíme i cenu na pracovnom trhu.

Analytické komunikačné schopnosti zahŕňajú:

 • aktívne počúvanie,
 • prieskum,
 • tímovú prácu,
 • ústnu komunikáciu,
 • písomnú komunikáciu,
 • prezentačné schopnosti.

Ide teda o pomerne bežné schopnosti, o ktorých si ani nemusel vedieť, že súvisia práve s analytickým myslením. Zamysli sa nad tým, ako zvládaš prácu v tíme. Robí ti problém prezentovať nápady pred kolegami alebo máš naopak vo zvyku skákať druhým do reči,  nevenovať im tvoju plnú pozornosť či reagovať pasívno-agresívne? Na základe analýzy silných a slabých stránok tak budeš schopný vyhodnotiť tvoje analytické komunikačné schopnosti a využiť ich vo svoj prospech.

Kreativita

Analýza informácií často vyžaduje kreatívne a šikovné oko so schopnosťou spozorovať a odhaliť nepatrné detaily či trendy v údajoch, ktoré ostatní nemusia vidieť. Kreativita je ale dôležitá aj pri riešení problémov. Zamestnanec so silnými analytickými schopnosťami bude rozmýšľať mimo zabehnutého rámca, dôsledkom čoho je schopný prísť s efektívnymi a originálnymi riešeniami. Stáva sa tak neoceniteľnou súčasťou pracovného tímu.

Zručnosti v oblasti kreativity zahŕňajú:

 • brainstorming,
 • zostavovanie rozpočtu,
 • spoluprácu,
 • optimalizáciu,
 • prediktívne modelovanie,
 • reštrukturalizáciu,
 • strategické plánovanie,
 • integráciu.

Súčasná doba však vplýva na kreativitu zamestnancov negatívne. Tí sú často pod veľkým tlakom kvôli nutnosti prichádzať so stále novými a inovatívnymi riešeniami a nápadmi, čo sa po čase podpíše na ich psychickom zdraví. Musia sa vysporiadať nielen so stresom, ale mnohokrát aj so syndrómom vyhorenia. U nás je však zdravie zamestnancov na prvom mieste a ku každému členovi v tíme pristupujeme individuálne a ľudsky.

Analytické myslenie je prepojené s matematickou logikou.
Kreativita a analytické myslenie spolu súvisia

Kritické myslenie

Kritické myslenie súvisí s vyhodnocovaním informácií a následným rozhodnutím sa na základe konkrétnych zistení. Táto analytická schopnosť výrazne pomáha riešiť problémy spoločnosti. Zamestnanec, ktorý pristupuje k situácii kriticky, sa stáva cenným členom tímu pre jeho schopnosť objektívne a vecne posúdiť, ako aj zhodnotiť problém a navrhnúť adekvátne riešenie.

Kritické myslenie zahŕňa:

 • riadenie procesov,
 • auditovanie,
 • benchmarking,
 • analýzu veľkých dát,
 • business intelligence,
 • príčinné vzťahy,
 • porovnávaciu analýzu,
 • koreláciu,
 • rozhodovanie,
 • induktívne uvažovanie,
 • interpretáciu údajov,
 • stanovenie priorít,
 • riešenie problémov.

Analýza dát

V súvislosti s analytickým myslením nemôžeme zabudnúť ani na analýzu dát. Ide o proces rozoberania zložitého problému na jednotlivé časti. To znamená, že pozornosť venuješ konkrétnym údajom v snahe lepšieho a presnejšieho vyhodnotenia situácie, a teda aj požadovaného efektívneho vyriešenia problému.

Existuje mnoho rôznych typov analýzy údajov, no tie najbežnejšie, s ktorými sa stretneš v pracovnom prostredí, sú:

 • obchodné analýzy,
 • analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT),
 • analýza nákladov,
 • kritická analýza,
 • popisná analýza,
 • finančná analýza,
 • prediktívna analýza,
 • procesná analýza,
 • kvalitatívna a kvantitatívna analýza,
 • analýza návratnosti investícií.

Výskum

Základnou analytickou zručnosťou je aj schopnosť zbierať údaje a skúmať konkrétnu tému. Ide napríklad o online prieskum, zhromažďovanie údajov a zisťovanie informácií o konkurencii. Medzi schopnosti analytického výskumu patrí zber metrík, dát, stanovenie priorít či kontrola správnosti.

Ako podčiarknuť svoje analytické myslenie?

Analytické myslenie ocení nejeden zamestnávateľ, preto je najlepšie túto schopnosť zdôrazniť už pri uchádzaní sa o zamestnanie. Uveď svoje analytické schopnosti s konkrétnym príkladom, kde si ich využil. Tvoje zručnosti môžu pochádzať zo skúseností z predchádzajúcej práce, dobrovoľníctva alebo zo školy. Zameraj sa na to, v čom si dobrý a ukáž, prečo by si bol skvelým prínosom pre pracovný kolektív.

Tipy, ako zlepšiť analytické myslenie a schopnosti

Analytickosť poskytuje podrobnejšie informácie o téme a pomôže ti prijímať racionálnejšie rozhodnutia. Zamestnávateľ chce vidieť, že dokážeš nielen zbierať informácie, ale ich aj formulovať a riešiť zložité problémy. Poradíme ti, ako zlepšiť analytické myslenie i schopnosti.

1. Čítaj viac

Dôležitá časť analytickej činnosti zahŕňa ostražitosť a neustálu stimuláciu. Pravidelné čítanie dokáže udržať tvoju myseľ aktívnu, prinúti tvoj mozog rozmýšľať novými spôsobmi a povzbudí ťa k tomu, aby si sa na problematiku v knihe pozeral inak.

2. Buduj svoje matematické schopnosti

Matematika zahŕňa riešenie rovnice krok za krokom pre dosiahnutie správnej odpovede. Všetky formy matematiky sú logické, preto zdokonalenie tvojich matematických schopností predstavuje skvelý spôsob, ako zlepšiť svoje analytické myslenie a schopnosti. Precvič si rôzne typy matematických úloh, ktoré ti pomôžu pri budovaní logiky a schopnosti riešiť problémy.

Matematické schopnosti zlepšujú schopnosť analytického myslenia
Zlepši svoje analytické myslenie vďaka poznatkom z matematiky a logiky.

3. Zahraj si hry, ktoré podporujú tvoje kognitívne schopnosti

Podobný typ hier ťa vyzýva k tomu, aby si premýšľal do hĺbky a logicky. Aj keď sú väčšinou vnímané ako zábava, tento druh hier je častou a preferovanou metódou používanou na zdokonalenie analytických schopností. Skvelým príkladom je hranie sudoku, stolných hier alebo lúštenie krížoviek.

4. Nauč sa niečo nové

Aj rozšírenie doposiaľ nadobudnutých zručností a znalostí môže zlepšiť tvoje analytické myslenie či schopnosti. Čím viac sa naučíš, tým viac informácií a metód môžeš využiť pri riešení problémov a pri analýzach situácií.

Po ukončení požadovaného vzdelania sa mnoho ľudí stane pasívnymi študentmi. Posilni svoje kognitívne schopnosti tým, že sa každý deň naučíš niečo nové – niečo, čo ťa zaujíma, alebo sa zdokonaľ v aktivitách, pre ktoré si zapálený. Vybrať si môžeš tiež online kurz z predmetu, ktorý nepoznáš a láka ťa, prípadne sa nauč nový cudzí jazyk. Vďaka tomu si rozšíriš znalosti aj v oblastiach, ktoré si doteraz nepoznal a budeš opäť o niečo múdrejší. (V rámci našich pracovných benefitov zamestnancov podporujeme vzdelávanie rast kolegov aj jazykovými kurzami.)

Vedel si, že...

Častejšie a pravidelnejšie cvičenie zlepšuje kognitívne schopnosti? Pokiaľ ide o hodiny cvičenia, zapamätávanie si ďalších krokov v rámci cvičebnej rutiny je úžasným spôsobom, ako rozvíjať svoje analytické schopnosti. Znalosť určitej sekvencie ti umožní sústrediť sa na danú úlohu, a zároveň ťa lepšie pripraví na to, čo bude nasledovať ďalej.

5. Buď pozornejší a vnímavejší

Venovať pozornosť detailom a byť viac vnímavý k svojmu okoliu predstavuje skvelý spôsob, ako zlepšiť tvoje analytické myslenie a schopnosti. Tento aspekt ti umožní pochopiť, ako fungujú a interagujú určité záležitosti. Zapájanie zmyslových vnemov i aktívna participácia v okolitom svete ti pomôžu zdokonaliť analytické schopnosti.

Nápomocná môže byť tiež úplná maličkosť. Skús pozorovať vtáky a ich vzájomné pôsobenie alebo zváž viaceré súvislosti a vzorce prebiehajúce vo vonkajšom svete. Ak sa budeš v živote viac venovať malým, pre niekoho zdanlivo nepodstatným, detailom, pomôže ti to aj v pracovnom živote.

6. Zapoj sa do diskusného klubu

Práca v skupinovom prostredí ti umožňuje stretnúť sa s ostatnými ľuďmi a diskutovať o nápadoch, problémoch a rôznych iných situáciách. Pochopenie toho, ako iní spracovávajú informácie a interpretujú svoje okolie, ti výrazne pomôže usmerniť tvoj vlastný pohľad na svet a rozvinie tvoje analytické myslenie a schopnosti.

7. Zapisuj si svoje zážitky do denníka

Pravidelné zaznamenávanie udalostí z tvojho dňa do denníka ti dáva čas na zamyslenie sa nad samým sebou. Keď veci nejdú podľa plánu, môžeš sa z týchto chýb poučiť. Veľká časť analýzy totiž zahŕňa metódu pokus a omyl. Vedenie denníka ti preto pomáha aplikovať získané vedomosti na súčasné problémy a zdokonaliť myslenie a analytické schopnosti pri zvažovaní budúcnosti.

Odporúčame ti...

Hoci je skúsenosť tým najlepším učiteľom, všetko si vyžaduje svoj čas. Nájdenie mentora, ktorý ťa správne navedie, ti v napredovaní nesmierne pomôže. V profesionálnom živote ti ukáže rozdiel medzi priemernosťou a veľkoleposťou.

8. Často sa pýtaj

Keď niekto kladie otázky, často požaduje vysvetlenie, aby mohol danej problematike lepšie porozumieť. Vyjadrenie zvedavosti poskytuje rôzne uhly pohľadu a umožní ti porovnať tvoj vlastný názor s názorom niekoho iného. Niekedy nás spoločné otázky dovedú k inej odpovedi, ako sa pôvodne očakávalo. Je to bežný stav v akejkoľvek situácii a najmä pri riešení problémov, pretože tvoj mozog sa aktívnejšie prepája s analytickejším myslením.

9. Stiahni si aplikácie

Aj keď nie všetky aplikácie môžu pomôcť zlepšiť tvoje analytické schopnosti, mnohé z nich sú v tomto smere nápomocné. Zaznamenávanie toho, čo ješ každý deň prostredníctvom mobilnej aplikácie ti umožní sledovať a analyzovať tvoj denný kalorický a nutričný príjem. Podobné aplikácie ti umožnia interpretovať údaje a vykonať potrebné kroky na úpravu a vylepšenie jedálnička.

Rovnakým spôsobom ti používanie aplikácií, napríklad na sledovanie rozpočtu, môže pomôcť zistiť predošlé výdavkové návyky a určiť, ako postupovať pri tých budúcich. Aj keď zdokonaľovanie analytických schopností vyžaduje prax, existuje niekoľko spôsobov, prostredníctvom ktorých sa môžeš uistiť, že zostaneš motivovaný. Čím viac toho zažiješ, tým viac budeš schopný zlepšiť svoje analytické myslenie a schopnosti, a zvýšiť tak svoju hodnotu aj v pracovnom živote.

Zdokonalenie analytického myslenia a schopností je v záujme každého zamestnanca

Analytické myslenie je späté so schopnosťami zberu a analýzy informácií, s riešením problémov a prijatím adekvátnych rozhodnutí. Väčšina zamestnávateľov vyžaduje od uchádzačov analytické schopnosti. Používajú sa na riešenie problémov, ktoré nemusia mať zrejmé riešenia, prípadne majú viac premenných.

Existuje mnoho typov analytických schopností, vrátane komunikácie, kreativity, kritického myslenia, analýzy údajov a výskumu. Vyskúšaj náš návod na to, ako zlepšiť tvoje analytické myslenie a schopnosti a staň sa cenným tímovým hráčom, ktorý svojím životopisom a zručnosťami zaujme každého budúceho zamestnávateľa. Aj od toho závisí to, ako sa bude vyvíjať tvoja kariéra. Zaisti si posun v práci i v bežnom živote.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.