23

8 tipov, ako vybudovať úspešný a fungujúci pracovný tím

Ak pracuješ ako tímlíder a zodpovedáš za fungovanie a výsledky pracovného tímu, určite vieš, aký je to náročný a dlhodobý proces. Práca v tíme sa ale na druhej strane vyznačuje vyššou efektivitou, kvalitnejšími výsledkami a aj väčšou radosťou z dobre odvedenej roboty. Prečítaj si naše tipy na to, ako v spoločnosti vybudovať a udržať úspešný a fungujúci tím, ktorý žne úspechy a nemusí zápasiť s konkurenciou.

Viaceré štúdie poukázali na fakt, že podpora tímovej práce na pracovisku má pozitívny vplyv na produktivitu a kvalitu práce, kreativitu, inovácie i spokojnosť so samotnou pracovnou pozíciou, vďaka ktorým bude spoločnosť z dlhodobého hľadiska napredovať.

Účastníci, ktorí pracovali v tíme na rozdiel od tých, ktorí robili samostatne, obstáli aj pri náročnejších úlohách a takisto prejavovali väčší záujem, ako i radosť z práce. Títo zamestnanci boli taktiež viac motivovaní k dokončeniu zadaní a vo všeobecnosti podávali lepšie výkony. Tímový duch sa dá postupne budovať, pokiaľ majú členovia tímu motiváciu a ich výsledky sú ocenené.

Ako zlepšiť tímovú prácu na pracovisku?

1. Základ tvorí dobrá komunikácia

Komunikácia v tíme je kľúčová. Aj keď to znie ako klišé, často sa na ňu zabúda. Udržiavať jasnú a dobrú komunikáciu, najmä vo veľkom tíme alebo v tíme, ktorý pracuje na diaľku, už ale nie je také jednoduché. Podľa štúdie je len 27 % zo všetkých tímov spokojných s tým, ako ich tím pracuje počas zadanej úlohy.

Naopak, až 65 % tímov nemá pocit, že je ich tím funkčný a myslí si, že ak by spolu dokázali lepšie spolupracovať, aj výsledok ich odvedenej práce by bol omnoho lepší. Komunikačné problémy teda predstavujú hlavný problém pri práci v tíme.

Pracovná ponuka

IT projektový manažér kvality

Pracovná ponuka Project Management Officer v IT
Bonus od 3200 €

Dostatočne otvorená komunikácia na pracovisku zabezpečí, že všetci členovia tímu budú na jednej lodi, čo povedie k efektívnejšej práci v kratšom časovom úseku. Priama a úprimná komunikácia pomáha budovať dôveru medzi členmi tímu, čo zlepšuje aj celkový výkon. Nejasné inštrukcie a komunikačné šumy predstavujú časté problémy a je možné ich odstrániť len posilňovaním kolektívneho ducha, napríklad spoločnými mimopracovnými aktivitami.

2. Jasne zadefinované úlohy a zodpovednosti

Ak si niektorý tímový hráč nie je istý svojimi vlastnými úlohami a zodpovednosťami, často to vytvára v tíme napätie. Tímová práca je teda dôležitá aj preto, aby každý člen tímu presne vedel, za čo nesie zodpovednosť, a aby nedochádzalo k prekrývaniu projektov. Výsledná práca tak bude oveľa kvalitnejšia a zároveň nehrozí, že by viacerí zamestnanci pracovali na tej istej úlohe, prípadne, že by sa na nejaké zadanie zabudlo.

Ak na tej istej úlohe robí viacero zamestnancov kvôli zmätku v zodpovednosti, stráca sa neoceniteľný čas a tímové úsilie vynaložené na úlohu. Každý jednotlivec by mal niesť zodpovednosť za dosiahnutie tímových cieľov, nástrojov a vzájomnej podpory. Stanovenie jasných cieľov pre každého člena tímu pomáha udržať si súlad s pridelenými úlohami a zodpovednosťami. Iba tak môže vyzerať ideálna tímová spolupráca.

Odporúčame ti...

V prípade, že sú v tíme spory, je potrebné ich riešiť zavčasu, pretože môžu prerásť do vážnych problémov, ktoré budú zasahovať do projektov. Je nevyhnutné, aby ich členovia tímu proaktívne riešili. V týchto momentoch sa mnohokrát odporúča aj zapojenie mediátorov, ktorí pomôžu urovnať vzťahy medzi kolegami, vďaka čomu bude tímová spolupráca skutočne efektívna.

4. Rozmanitosť a inklúzia v tíme

Na to, aby si mohol vybudovať úspešný tím, musí byť rôznorodý a pozostávať z jedinečných ľudí s rozdielnymi skúsenosťami. Je teda dôležité, aby ho netvorili iba rovnako zmýšľajúci členovia. Každý jeden tímový hráč potom pravdepodobne prinesie na stôl rôzne perspektívy a zaujímavé, originálne nápady. S viacerými pohľadmi na vec prichádza aj dôkladnejšie rozhodovanie.

Ľudia majú často tendenciu obklopovať sa osobami, ktoré myslia a konajú spôsobmi, ktoré odrážajú ich vlastné myšlienky a činy. Hoci skupina rovnako zmýšľajúcich jednotlivcov môže spolu skvelo vychádzať, ako tímlíder sa zameraj na celkový výsledok a polož si tieto tri otázky:

  1. Prinesie tento tím na stôl čerstvé nápady?
  2. Budú sa členovia tímu navzájom podnecovať k tomu, aby sa na projekt zamerali zo všetkých možných uhlov?
  3. Budú členovia tímu takí nápadití, že prídu s inovatívnymi ideami, ktoré nikto nebude spochybňovať?

Ak všetci členovia tímu myslia rovnako, pochádzajú z podobného prostredia a majú to isté presvedčenie a názory, práca, ktorú tím vyprodukuje, bude pravdepodobne jednostranná a menej kreatívna. V prípade, že každý člen tímu má jedinečné názory, presvedčenie či pozadie, je pravdepodobné, že jeho výsledky budú odrážať väčšiu dávku kreativity a inovácie.

3. Buduj dôveru v tíme

Pracovať v tíme s niekým, komu úplne nedôveruješ, je kontraproduktívne. Z tohto dôvodu predstavuje dôvera nevyhnutnosť, ak chceš viesť úspešný tím. Dôvera medzi členmi tímu sa posilňuje aj napríklad počas spoločných pohybových aktivít, jednoduchých činností zameraných na budovanie kolektívu, no celkom dobre funguje tiež čas strávený spoločným obedom.

Dôležité je takisto povzbudiť členov tímu k vzájomnej interakcii, a to aj mimo spoločnej práce. Nielenže to posilní dôveru, ale zvýši tiež morálku a spokojnosť zamestnancov s prácou. Tímová práca je príjemnejšia vtedy, ak máš rád ľudí, s ktorými pracuješ.

Efektívna tímová práca na pracovisku
Práca v tíme je ukážkou toho, aký je celkový stav spoločnosti.

5. Autonómia v rozhodovacích procesoch

Dôvera voči členom tvojho teamu je v oblasti rozhodovania nevyhnutná pri budovaní vzájomnej dôvery a zlepšovaní tímovej práce. Ak ľudia nemajú autonómiu a právomoc rozhodovať o svojej vlastnej práci, často na ňu začnú zanevierať. Preto je mimoriadne dôležité, aby mal každý člen tímu v rozhodovacom procese slovo na vyjadrenie spokojnosti, prípadne nespokojnosti s vlastnou prácou a zadanými úlohami.

6. Riadenie tímových mítingov

Tímové schôdze, nech sa už dejú akokoľvek často, by mali byť použité na:

  • plánovanie,
  • brainstorming,
  • reflexiu,
  • zdieľanie myšlienok.

Tímové mítingy by mali byť jasné, stručné a užitočné, aby sa zvýšila aj produktivita práce. Bez ohľadu na to, ako často sa tímy stretávajú, mali by mať štruktúrovaný plán každého stretnutia. To ti zaručí organizované a produktívne stretnutia, čím sa zlepší i tímový výkon.

Vedel si, že...

Tímový hráč, ktorý pracuje v podpornom tíme, sa cíti sebavedomo, pretože vie, že môže tímu ponúknuť niečo špeciálne? Zamestnanci, ktorí sú ocenení, sú aj angažovanejší, obzvlášť tí introvertní.

7. Reorganizácia tímovej dynamiky

Ak niektorým členom tímu ich úlohy alebo zodpovednosti nejdú, je dôležité vykonať určité zmeny. Neobávaj sa priradiť úlohy niekomu inému. Len tak sa zlepší dynamika a produktivita tímu. Ak majú členovia tímu úlohy, ktoré nedokážu splniť, bude to mať negatívny vplyv na celý tím.

Vo väčšine tímov je práca závislá na jednom alebo viacerých členoch kolektívu. Je preto dôležité zaistiť, aby mali všetci členovia priradené vhodné úlohy, ktoré im umožnia využiť svoje schopnosti a ukázať vlastný potenciál. Plnenie pracovných povinností im následne pôjde oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a prirodzenejšie.

8. Možnosti vzdelávania tímu

Ako môžeš očakávať, že každý bude dokonalým tímovým hráčom, ak sa nikdy nenaučil pracovať na tímovom projekte? Niektorým ľuďom môže pripadať samozrejmé, že pracujú v tíme, no nie každému to príde prirodzené. Ak chceš maximalizovať výhody spolupráce na pracovisku, je dôležité poskytnúť svojmu tímu náležité školenia a vedenie.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov nielenže zvýši schopnosť tímovej spolupráce, ale aj angažovanosť a spokojnosť zamestnancov. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov prostredníctvom workshopov a kvalifikovaných hosťujúcich rečníkov sú skvelými spôsobmi, ako zaistiť, aby všetci členovia tímu chápali dôležitosť tímovej práce na pracovisku a tiež to, ako byť efektívnym členom kolektívu.

Kariéra a vzdelávanie sú navzájom prepojené. Preto je mimoriadne dôležité rozširovať svoje znalosti a zručnosti v rámci pracovného i osobnostného rozvoja, aby si bol prínosom pre pracovný tím.

Komunikácia ako kľúč k tímovej spolupráci
Práca v tíme si vyžaduje individuálny prístup.

Trpezlivosť ruže prináša

Efektívna tímová spolupráca má potenciál zvýšiť spokojnosť a produktivitu zamestnancov, pričom znižuje fluktuáciu, čo v konečnom dôsledku pomáha spoločnosti dosiahnuť vyššie ziskové marže. Podpora úspešnej práce v tíme na pracovisku prospeje každej spoločnosti. Efektívna tímová spolupráca nevznikne zo dňa na deň, chce to čas. Podporujú ju tiež spoločné firemné teambuildingy, na ktorých sa nielen upevňujú vzťahy, ale aj urovnávajú prípadné predchádzajúce nedorozumenia a nezhody.

Voľné pracovné ponuky

Vyber si z pracovných ponúk a získaj bonus

Pracovné ponuky
hr manažér mladá žena profilová foto

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.