24

Digitalizácia poisťovní, poistných produktov a služieb

Rastúca digitalizácia vo všetkých oblastiach života vystavuje poisťovacie odvetvie veľkým výzvam. Zásadne sa zmenilo správanie, potreby aj nároky zákazníkov. Internetová generácia, ktorá je medzičasom už vo veku okolo tridsiatich rokov, je zvyknutá komunikovať a nakupovať pomocou smartfónov. S ich pomocou preferujú aj komunikáciu s poisťovateľmi.

Ak má táto „digitálna“ generácia záujem o nejaký poistný produkt, informuje sa na webe prostredníctvom spotrebiteľských a poradenských internetových stránok, nahliadne do príslušných blogov a hľadá najvýhodnejšie ponuky na porovnávacích portáloch. Nakoniec uzatvoria zmluvu online, napríklad cez poisťovaciu aplikáciu, ktorú si stiahli do svojho smartfónu. Poisťovacie spoločnosti sa musia prispôsobiť tomu, že čoraz väčší počet zákazníkov preferuje digitálne služby.

Okrem digitalizácie je tu ešte jedna výzva, ktorú treba zvládnuť: Malé a agilné poisťovacie spoločnosti sa presúvajú s inovatívnymi myšlienkami a koncepciami na poistný trh. Nachádzajú nové a exkluzívne prístupy k zákazníkom a vytvárajú pritom tlak na obrovské odbytové štruktúry poisťovateľov.

Éra zákazníka sa začala

Zákazníci sa stávajú stále náročnejšími. Od poisťovateľov očakávajú taký pohodlný a jednoduchý zážitok, aký poznajú z online nakupovania, ako aj možnosť rýchlo porovnávať ceny, služby a produkty všetkých druhov. Informácie, poradenstvo, uzatváranie zmlúv, nahlásenie poistnej udalosti alebo správa zmlúv – celá správa zmlúv by mala byť k dispozícii 24 hodín denne v digitálnej podobe. Z tohto dôvodu bude v poisťovníctve rozhodujúca miera pochopenia zmenených potrieb a správania zákazníkov, ako aj zodpovedajúci spôsob prispôsobenia produktov a procesov.

Digitalizácia v poisťovacom odvetví: IT sa stávajú jadrom poisťovateľa

Digitálni poisťovatelia musia udržiavať digitálne ekosystémy, vybudovať digitálne produkty a servisné služby. Aby boli úspešní, musia rozsiahlo automatizovať všetky procesy: Informačné technológie a systémy používané na vývoj, distribúciu a správu produktov musia fungovať tak hladko, ako v továrni. Digitálni poisťovatelia sa spoliehajú na procesy vytvorené špeciálne pre internet: stopercentne bezproblémové, bez čakacej doby, automatizované a vybavené výkonnými analytickými schopnosťami a umelou inteligenciou.

V podstate to znamená, že obchodný model poisťovateľa je predovšetkým otázkou IT. To platí pre všetky oblasti a je úplne nezávislé od trhu, na ktorom poisťovateľ pôsobí. Potenciál a príležitosti spojené s digitalizáciou, ako sú predaj, komunikačné kanály, vzťahy so zákazníkmi alebo platformy spolupráce, je možné plne využiť len s modernou IT infraštruktúrou.

Údaje – zdroj 21. storočia

To isté platí pre ďalšiu dôležitú tému, ktorá dominuje medzi titulkami v súvislosti s digitalizáciou: Big Data. Dáta sa často označujú ako nová ropa. To znamená, že je to jedna z najdôležitejších surovín, ktorá funguje ako palivo pre celé hodnotové reťazce, priemyselné odvetvia a ekonomiky. Nie náhodou prevýšil napríklad Google burzovú hodnotu mnohých tradičných podnikov – a to dokazuje, aké žiadúce sú pre investorov spoločnosti založené na údajoch.

V súlade s danou metaforou sa analytické informačné systémy často označujú ako rafinérie, ktoré zušľachťujú cennú surovinu – . generujú informácie a poznatky z údajov. Poistný trh disponuje obrovským množstvom údajov o zákazníkoch, produktoch, vývoji poistných udalostí a podobne. Pomocou inteligentných analytických procesov a osvedčených algoritmov špecifických pre poisťovníctvo je možné tieto obrovské zásoby údajov zmysluplne štruktúrovať a vyhodnotiť.

Získané informácie poskytujú spoločnosti cenné poznatky. To znamená viac ako len predpovedanie všeobecných trendov a vývoja; znamená to tiež mať 360-stupňový pohľad na zákazníka. Tieto poznatky majú neoceniteľnú hodnotu pre všetky oblasti poistného odvetvia – od vývoja produktov, marketingových a predajných aktivít, cenotvorby až po hodnotovo orientované riadenie spoločnosti. Celkovo možno analýzu údajov použiť na minimalizáciu obchodných rizík a na zlepšenie produktov a služieb.

Úspešní so skúseným partnerom po boku

Digitalizácia transformuje IT do základného kameňa úspešnej poisťovacej spoločnosti. S msg life majú poisťovatelia po svojom boku partnera s globálnymi skúsenosťami. Pochopili sme, že IT a údaje sú kľúčom k úspechu a že zákazníci majú dnes od svojich poisťovateľov odlišné očakávania. Digitalizácia, ako ju chápeme, znamená zefektívnenie a automatizáciu procesov s prihliadnutím na trendy a túžbu po väčšej flexibilite pri vývoji produktov a v neposlednom rade na to, aby sme zostali v blízkosti zákazníka. To znamená: Poistné údaje musia byť mobilné a neustále dostupné.

S naším komplexným riešením msg.Insurance Suite digitalizácia funguje okamžite po nasadení. Náš inovatívny, komplexný, na komponentoch postavený systém ponúka kontinuálne digitálne spracovanie základných obchodných procesov vo všetkých segmentoch – od životného a zdravotného poistenia až po poistenie majetku a úrazové poistenie, a to pre celý proces predaja poistenia. Napríklad systém riadenia zmlúv pre oblasť životného poistenia, msg.Life Factory, umožňuje rýchlu implementáciu produktov a efektívne spracovanie všetkých obchodných procesov.

Riešenie podporuje nielen klasické obchodné modely, ale aj nové digitálne formy poistenia prostredníctvom predaja B2C na portáli. S naším portálovým riešením msg.Online Insure si môžu zákazníci poisťovacích spoločností sami spravovať takmer všetky relevantné aspekty svojich poistných zmlúv. Ľahko pochopiteľné technológie aktívne zapájajú zákazníkov do obchodných procesov – korešpondencia medzi poisťovateľom a koncovým zákazníkom prebieha výlučne digitálne. Okrem toho sa do komunikácie so zákazníkom môžu zapojiť aj predajcovia a ďalší partneri.

Štandardný softvér msg.Ilis, ktorý je tiež integrovaný do kompletného riešenia msg.Insurance Suite, ponúka ideálny východiskový bod pre analýzu veľkého množstva údajov. msg.Ilis poskytuje rámec pre centrálne analytické riešenie, ktoré sprístupňuje projekcie, analýzy atď. Súčasťou riešenia je aj metóda kompresie portfólia založeného na klastroch.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.