24

Poisťovacie spoločnosti na ceste ku cloudu

Digitálne siete sú jednou z dominantných tém súčasnosti – pre spotrebiteľov, ale predovšetkým pre podniky. Prirodzene, platí to aj pre odvetvie poisťovníctva. Kým FinTech rozvíja sektor finančných služieb svojimi novými obchodnými modelmi,  InsurTechs prenikajú s novými digitálnymi nápadmi na poistný trh.

O to viac rozvíjajú poisťovacie spoločnosti svoje digitálne stratégie. Pri tom zohráva významnú úlohu predovšetkým cloud computing ako dôležitá súčasť stratégie digitalizácie. Pri cloud computingu sa aplikácie, služby a údaje neinštalujú na lokálnom počítači, ale poskytujú sa ako služba prostredníctvom buď tzv. súkromného, alebo verejného cloudu. Zatiaľ čo súkromné cloudy používajú vlastné podnikové servery, resp. výpočtové centrá, verejné cloudy poskytujú externí prevádzkovatelia. Požívateľ si už nekupuje IT služby vo forme softvéru alebo serverov – už si ich len prenajíma.

Stratégia digitalizácie: Poisťovatelia sa spoliehajú na cloudové riešenia

Cloudové IT je už dlhšie rozšírené. Podľa Cloud Monitor 2018, aktuálnej štúdie, ktorú uskutočnil Bitkom Research v mene KPMG, dve z troch spoločností už v roku 2017 využívali cloudové počítačové služby. „Cloud computing pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí zvládnuť výzvy digitálnej transformácie. To sa stalo všeobecne uznávaným,“ uviedol Dr. Axel Pols, generálny riaditeľ spoločnosti Bitkom Research, pri prezentácii výsledkov štúdie na veľtrhu Cebit.

Aj odvetvie poisťovníctva stavia svoje digitalizačné stratégie na cloudových riešeniach. Podľa prieskumu uskutočneného spoločnosťou Lünendonk & Hossenfelder malo v roku 2018 cloudovú stratégiu 39 % nemeckých poisťovacích spoločností, čo znamená, že väčšina nemeckých poisťovateľov už začali postupne migrovať časti svojej IT infraštruktúry a aplikácií do cloudov a teraz uprednostňujú obstarávanie nových infraštruktúrnych služieb a aplikácií z cloudu. Pre poisťovne je obzvlášť zaujímavý internet služieb, predovšetkým softvér ako služba (SaaS). Licenčné modely SaaS umožňujú používateľom prístup k softvéru cez internet – platia poplatok za používanie a prevádzku, čo im čiastočne šetrí obstarávacie a prevádzkové náklady.

Nákladovo efektívne a plánovateľné

Okrem flexibility a času uvedenia na trh sú pre model SaaS rozhodujúce aj ekonomické aspekty. V dobe, keď sa neustále musia implementovať nové regulačné požiadavky, úrokové sadzby sotva prinášajú výnosy a tlak na náklady i konkurencia sú oveľa tvrdšie, musia mnohí poisťovatelia predovšetkým jedno – šetriť. Pomôcť pritom môžu ponuky SaaS, pretože majú obrovský potenciál, najmä pokiaľ ide o kontrolu nákladov, produktivitu a reakčné časy. Použitie SaaS môže podstatne znížiť náklady na IT. Eliminujú sa vysoké obstarávacie náklady a investície do hardvéru a softvéru.

Partnerský systém odmeňovania

Oproti tomu vznikajú len variabilné náklady za skutočne využívané služby. Odmena za použitie vo forme napríklad dohody o ročnej cene za poistku (PpP) prináša celý rad výhod pre poskytovateľa SaaS, ako aj pre poisťovacie spoločnosti. Náklady vznikajú iba v prípade zmlúv, ktoré sú v systéme skutočne spravované. Platba závisiaca od využívania a nepriamo sa podieľajúca na ekonomickom výsledku predstavuje inovatívnu, spravodlivú a hlavne partnerskú alternatívu k doteraz trhovo obvyklým modelom odmeňovania. Navyše používateľ SaaS tým, že pozná fixné náklady na zmluvu, získava dlhodobú istotu pre plánovanie.

Z toho profitujú práve menšie a stredné poisťovacie spoločnosti, lebo môžu podľa potreby a bez väčšieho investičného rizika participovať na komplexných systémoch. A nielen to: Odpadajú úlohy ohľadom správy a administratívy. Toto odľahčenie umožňuje spoločnostiam výraznejšie sa zamerať na svoju hlavnú obchodnú činnosť a služby, ktoré ju odlišujú od konkurencie. Okrem toho ponúka SaaS vysoký stupeň flexibility, každá služba môže byť poskytnutá osobitne a prispôsobená individuálnym požiadavkám zákazníkov.

Projekt msg.Insurance Suite
SaaS ponúka vysoký stupeň flexibility pre poisťovateľov.

Prístup k údajom naprieč všetkými štátnymi hranicami

Aj v oblasti manažmentu vzťahov so zákazníkmi (CRM) smeruje trend ku cloud computingu: Podľa štúdie firmy zameranej na analýzy MUUUH! Consulting z roku 2018 využíva aktuálne 7 z 10 spoločností CRM riešenia v cloude, alebo to plánuje v dohľadnej budúcnosti. Výhodou je, že v závislosti od svojich prístupových práv môžu zamestnanci, sprostredkovatelia alebo zákazníci rýchlo získavať údaje či už v kancelárii, na služobnej ceste alebo z domu – a to aj naprieč všetkými štátnymi hranicami.

K najdôležitejším kritériám pri rozhodovaní pre cloudové riešenia (alebo proti nim) patrí aj ochrana údajov, ich bezpečnosť, štandardizácia a umiestnenie úložiska. V mnohých krajinách platia vo finančnom a poisťovacom odvetví prísne regulačné obmedzenia, ktoré stanovujú, kde možno údaje o zákazníkoch ukladať a kto k nim môže pristupovať. Preto musia bezpečnostné riešenia pre cloudy spĺňať v porovnaní s bežnými riešeniami dodatočné požiadavky. Poisťovacie spoločnosti by sa mali preto rozhodnúť pre cloudové riešenia a softvérové architektúry, ktoré zodpovedajú ich nárokom na bezpečnosť, dodržiavanie súladu, rizikový manažment a integráciu údajov.

Bezpečne, flexibilne a s prihliadnutím na individuálne potreby

Riešenie msg.Insurance Suite bude vašou cestu ku cloudu: Táto komplexná platforma riadenia pre poisťovne a penzijné fondy dôsledne využíva výhody cloud computingu a zároveň ponúka najvyššie štandardy kvality a zabezpečenia. Je to technologicky sofistikovaný systém, ktorý pokrýva celé poisťovacie odvetvie a automatizuje všetky potrebné obchodné procesy.

msg.Insurance Suite a jej mnoho prídavných modulov sú referenčným kritériom pri štandardizácii procesov a ich sprístupňovaní online, rozširovaní digitálnych kontaktov so zákazníkmi a zákazníckych službách a zabezpečovaní lepšej integrácie a kompatibility nových a existujúcich technológií. Riešenie mapuje všetky základné procesy od vývoja produktov, predaja a správy portfólií až po spracovanie výkonov, odmeňovanie a platobný styk.

Systém zložený z rôznych komponentov kombinovateľných podľa potreby sa vyznačuje vysokým stupňom predprípravy. Tým sa výrazne skracuje čas uvedenia na trh. Pritom sú obchodné prípady k dispozícii nielen pre backoffice, ale sú dostupné aj online cez portály alebo aplikácie pre sprostredkovateľov a koncových zákazníkov. Náš systém už úspešne používajú mnohí poisťovatelia: Zdieľaním tohto riešenia profitujú naši zákazníci z úspor z rozsahu a vďaka pravidelným aktualizáciám aj z ďalšieho centrálneho vývoja.

msg.Insurance Suite je možné spustiť ako cloudové riešenie vo vysoko výkonnom dátovom centre, buď ako jednotlivé prvky alebo ako celú platformu. Podľa modelu SaaS môže byť každá funkčná jednotka dostupná na platforme poskytnutá samostatne ako služba. Služby, ktoré nie sú relevantné pre hospodársku súťaž, napríklad administrácia príspevkov od Riesteru, je možné získať z cloudu ako riadené služby. Toto umožňuje poisťovniam sústrediť sa na konkurenčné prostredie a venovať viac zdrojov, ktoré sú v súčasnosti viazané v administratíve, na strategické a inovatívne projekty.

Rozdelenie servisných úloh sa detailne prispôsobuje potrebám a strategickému smerovaniu poisťovateľa. Napríklad msg life môže úplne spravovať prevádzku a administráciu systému, kým poisťovacia spoločnosť sa sústredí na vývoj produktov a zákaznícky servis. Alebo sa poisťovatelia spoliehajú na produktové modely obsiahnuté v msg.Insurance Suite a využívajú prepojenie na cloudové služby, aby mohli testovať produktové modely bez veľkých nákladov na integráciu a bez finančného rizika.

Bezpečnosť a ochrana údajov majú pritom najvyššiu prioritu: Prevádzka beží podľa zavedených procesov, ktoré zodpovedajú platným smerniciam o ochrane údajov a spĺňajú všetky medzinárodné bezpečnostné a kvalitatívne štandardy. Pravidelné aktualizácie softvéru tiež zabezpečujú zohľadnenie všetkých regulačných a zákonných požiadaviek a aktuálnosť systému. Vyžiadaný výkon počítača sa špeciálne prispôsobuje  aktuálnej potrebe. Flexibilná štruktúra nákladov, vysoká kvalita služieb, odbremenenie vlastných IT, prísne bezpečnostné kritériá a kompatibilita s existujúcimi systémami – objavte msg.Insurance Suite a zvýšte produktivitu a efektívnosť vašej poisťovacej spoločnosti.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.