23

Komplexná run-off platforma na predaj poistných zmlúv životného poistenia

Likvidáciou svojich starých portfólií sa zaoberá až 30 % poisťovateľov poskytujúcich životné poistenie. Existujúce zmluvy sa prevedú na novú platformu založenú na modernom štandardnom softvéri, čo umožňuje zníženie nákladov. Vysokoefektívna IT platforma je obchodným tajomstvom run-off poisťovateľa. Umožňuje zlúčiť poistné portfóliá, efektívne ich spravovať a profitovať z nich.

Run-off – predaj starých zmlúv životného poistenia

Nízke úrokové sadzby, nedostatočná návratnosť na kapitálovom trhu, nové kapitálové požiadavky, nedosiahnuteľné záruky výkonnosti existujúcich zmlúv… Všetky produkty, ktoré vedú k oprávneným nárokom alebo majú sporiaci charakter, ako napríklad zdravotné a životné poistenie, sú pod veľkým tlakom. Poisťovatelia sú sotva schopní získať výnosy na splnenie budúcich záväzkov.

Nie je preto prekvapením, že stále viac poisťovateľov ruší niektoré obchodné línie, napríklad v klasickom životnom poistení, a uvažuje o nových, flexibilnejších produktoch, ktoré znovu oživia ich podnikanie. Čo robiť s existujúcimi poistnými portfóliami a zárukami, ktoré majú vplyv na výkazy o finančnej situácii? Niektorí poisťovatelia, ako napríklad ARAG Leben alebo Basler, sa rozhodli pre run-off, čo znamená, že predali svoje portfóliá životného poistenia.

Generali zverila 4 milióny zmlúv do rúk run-off špecialistovi

Ako najnovší príklad si túto cestu zvolila poisťovňa Generali. V lete 2018 sa rozhodlo o predaji viac ako štyroch miliónov zmlúv životného poistenia s vysokými úrokovými sadzbami a s objemom okolo 37 miliárd eur spoločnosti Viridium, run-off špecialistovi. S podielom 89,9 percenta prevzalo Viridium kontrolu nad dcérskou spoločnosťou Generali Leben Deutschland, pričom Generali si ponechala menšinový podiel. Po dôkladnom prešetrení dal Federálny finančný dozorný úrad (BaFin) 9. apríla 2019 prevzatiu zelenú. Predaj je v súčasnosti najväčšou transakciou svojho druhu v Nemecku.

Každý tretí poisťovateľ zvažuje run-off

Mnohí ďalší poisťovatelia tiež zvažujú túto možnosť: Podľa prieskumu francúzskej fondovej spoločnosti Amundi Deutschland medzi 100 poisťovacími manažérmi na 12. výročnej konferencii poisťovníctva Handelsblatt v septembri 2018, sa približne 30 percent poisťovateľov poskytujúcich životné poistenie zaoberá možnosťou likvidácie svojich starých portfólií. Podľa štúdie plánuje približne 17 percent interný run-off, teda úplné ukončenie nových obchodov a ich existujúcich zmlúv. Približne 13 percent zvažuje externý run-off, teda predaj poistných kmeňov investorovi. Doterajšia poisťovacia skupina predá buď celú spoločnosť, alebo sa celé portfólio prevedie na iného poisťovateľa v plnom rozsahu.

Výhoda run-off spočíva v tom, že s ukončením existujúcej činnosti dosiahnu poisťovne pozitívny bilančný efekt a tým môžu jednoduchšie dodržať požiadavky podľa Solvency II k vlastnému kapitálu.

Intenzívna kontrola zo strany Spolkového úradu pre finančný dohľad (BaFin)

Predaj, na prvý pohľad, nemá žiadny vplyv na samotných poistencov. Kupujúci portfólia preberá všetky práva a povinnosti predchádzajúceho poisťovateľa, pokračuje v správe poistení riadne a v súlade so zmluvou – príslušné dozorné orgány, napríklad BaFin v Nemecku, sa postarajú o to, že poistenci nie sú žiadnym spôsobom znevýhodnení. Táto zásada platí aj pre podiel na zisku, ktorý musí zostať aj po prevzatí stabilný. Pred prevodom portfólia kontrolujú dozorné orgány tiež ekonomickú situáciu kupujúceho, solventnosť, reputáciu a jeho stratégiu.

Náklady ako hnacia sila pre run-off

Náklady sú kľúčovým argumentom pre run-off v životnom poistení. Popri tlaku nízkych úrokových sadzieb na staršie portfóliá spôsobuje poisťovateľom problémy aj nákladná správa  portfólií v zastaraných IT systémoch. Prevod portfólií na novú, modernú IT platformu môže viesť k výrazne výhodnejšej správe poistných zmlúv. Podľa štúdie Boston Consulting pre holandský trh je možné pomocou moderných informačných technológií znížiť náklady na zmluvu z cca 44 eur až na 16 eur.

Z perspektívy prevádzkovateľov run-off platforiem prevod portfólií má zmysel len vtedy, ak spoločnosť môže prostredníctvom špičkového IT znížiť náklady na správu zmluvných portfólií,” hovorí Frank Grund, vedúci dohľadu nad poisťovňami v BaFin. Prevádzkovatelia run-off lákajú vyššími ziskami, pretože portfóliá spravujú výhodnejšie, šetria náklady na distribúciu a ziskovejšie manažujú investície. Tým sa snažia odstrániť nedôveru predovšetkým voči agentúram na ochranu práv spotrebiteľov.

Na tom stavajú run-off špecialisti, ako je Viridium. Jeho obchodný model vychádza z toho, že získané staré zmluvy sa prevedú na novú platformu založenú na modernom štandardnom softvéri, ako vysvetľuje riaditeľ firmy Viridium Heinz-Peter Roß v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung v lete 2018. „Zaraďujeme do nej tak veľa poistných zmlúv, ako je len možné, a to nám umožňuje výrazne znížiť naše náklady.“

Kľúčovým zdrojom je odbornosť v oblasti IT

Všetko závisí od schopností IT, ako zdôraznil Frank Wittholt, člen predstavenstva Ergo Lebensversicherung, na odbornej konferencii Süddeutsche Zeitung „Run-off 2019“, ktorá sa konala 19. februára 2019 v Hamburgu: „Kľúčovým zdrojom sú odborné znalosti v oblasti IT, ktoré musíte mať.“ Spoločnosť Ergo sa rozhodla pre interný run-off. Nové poistné zmluvy sa teraz spravujú cez spoločnosť Ergo Vorsorge LV, zatiaľ čo jej pôvodné životné poistky „Leben Klassik“ sú spravované na novovytvorenej IT platforme.

Spoločnosť Ergo potrebovala nový moderný IT systém s vysokým stupňom štandardizácie kombinovaný s podporou starostlivosti o viacerých klientov. Preto je tu možné spravovať aj iné portfóliá. „Najvzácnejším zdrojom, o ktorom hovoríme, je vždy IT,” hovorí aj Heinz-Peter Roß, generálny riaditeľ skupiny Viridium. Z tohto dôvodu je plánované nadobudnutie portfólia životného poistenia Generali obzvlášť zaujímavé vzhľadom na očakávané úspory z rozsahu na jeho platforme.

msg.Insurance Suite vytvára efektívnu run-off platformu

msg life ponúka presne to, čo run-off špecialisti potrebujú: Moderné, komplexné IT riešenie s vysokým stupňom štandardizácie a automatizácie, dlhoročné skúsenosti a na trhu neprekonané odborné znalosti v oblasti migrácie. Poisťovatelia a run-off špecialisti sa môžu spoľahnúť na produkt msg.Insurance Suite, pretože toto štandardné riešenie digitálne mapuje všetky základné procesy poisťovateľa v plnom rozsahu.

Vďaka vysokému stupňu automatizácie a prípravy je end-to-end integrovaná platforma kľúčom k mimoriadne efektívnemu IT a zníženiu nákladov, čím sa stáva nevyhnutnosťou pre prevádzkovateľov run-off platforiem. Keďže štandardný softvér podporuje viacerých klientov, na jednej platforme je možné spravovať širokú škálu poistných portfólií. Výsledné úspory z rozsahu ešte viac znižujú náklady na zmluvu.

Zníženie nákladov vďaka samostatnej obsluhe

Samoobslužné možnosti sú ďalším spôsobom znižovania nákladov na správu a tým zvyšovania rentability. To je tiež možné pomocou komplexného riešenia msg.Insurance Suite: so zabudovaným inovatívnym samoobslužným portálom pre správu msg.Online Insure, obchodné procesy môže  zadať externe koncový zákazník čím sa znížia administratívne náklady.

Bezkonkurenčné odborné znalosti v oblasti migrácie

Téma run-off sa nevyhnutne spája s otázkou migrácie. Run-off špecialisti preberajú množstvo poistných zmlúv zo starších systémov, ktoré musia migrovať na modernú IT platformu. Efektívna štandardizácia je jedným z najdôležitejších kritérií úspechu pri zabránení neúmerného rastu taríf z minulosti. Vyžaduje si to systematický a efektívny postup. Spoločnosť msg life má aj v tejto téme na trhu bezkonkurenčné odborné znalosti: za posledných 15 rokov úspešne realizovala viac ako 40 migračných projektov s viac ako 25 miliónmi premigrovaných zmlúv.

msg life – váš partner pre úspešný run-off

Komplexné riešenie msg.Insurance Suite, samoobslužný portál msg.Online Insure a bezkonkurenčné odborné znalosti v oblasti migrácie poskytujú poisťovateľom potrebný stimul pre run-off vo forme efektivity procesov, optimalizácie nákladov a produktivity. Mnohé inštalácie v známych poisťovniach a úspešná migrácia starších portfólií sú dôkazom výkonnosti našich riešení.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.